ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society
คณาจารย์
แพทย์ประจำบ้าน
บุคลากรภาควิชา
พญ. อุบลวรรณ จันทร์สิงห์ทอง
โทร :
อีเมล์ :
นพ. อัครวินท์ จันทร์คนธุ์
โทร :
อีเมล์ :
นพ. วศิน ชัยวนนท์
โทร :
อีเมล์ :
พญ. อินทิรา เมืองเหนือ
โทร :
อีเมล์ :
นพ. เปรม สุรัตน์
โทร :
อีเมล์ :
นพ. ภูวดล พิณตานนท์
โทร :
อีเมล์ :
นพ. ยูตะ โทกุดะ
โทร :
อีเมล์ :
นพ. เชาวน์ดิชพงศ์ พงศ์นฤชิต
โทร :
อีเมล์ :
นพ. ธนกร ทัฬหวงค์
โทร :
อีเมล์ :
นพ. ภานุพงศ์ ธีระกิจ
โทร :
อีเมล์ :