ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และนำเสนอผลงาน

พ.ศ.2557
1. Surveillance of street anti-obesity drug in Thailand. 6th AFSN meeting. South Korea.
2. Effect of direct current electrocution to endethelial cells of aorta and pulmonary artery, preliminary report. วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 หน้า 5 - 8.
3. Study of chest wall and intrathoracic organ injuries resulting from cardiopulmonary resuscitation. วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 หน้า 9 - 14.
4. A study of 17 short tandem repeat loci mutation in Thai population. จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 1 หน้า 19 - 26.
5. Pseudomonas aeruginosa septicemia causes death following liposuction with allogenic fat transfer and gluteal augmentation. Int J Legal Med 2014.

พ.ศ.2556
1. Street antiobesity drug. 5th AFSN Meeting. Singapore.
2. Advance and standard in forensic medicine. การประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์
 

พ.ศ.2555
1. Suicidal by thiopental injection.  4th AFSN meeting. Bangkok.
2. Vitreous fluid treatment by sodium hydroxide. 4th AFSN meeting. Bangkok. 
3. Dying in the young adult. วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 หน้า 197 - 201.
4. Study sensitivity and specificity of Determine HIV 1/2 in detection of HIV infection in postmortem. วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 หน้า 202 - 7.

พ.ศ.2554
1. Prevalence of myocardial infarction. วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 หน้า 123 - 6.
2. Body mass index of positive anti-HIV deceased. วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 หน้า 127 - 32.
3. MDPV. เวชศาสตร์ร่วมสมัย. การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน.
4. นิติพันธุศาสตร์ บทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคม. เวชศาสตร์ร่วมสมัย. การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน.
5. การคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข. เวชศาสตร์ร่วมสมัย. การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ 3 สถาบัน.

พ.ศ.2553
1. Arrhythmogenic right ventricular dysplasia. วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 หน้า 15 - 9.