ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society

การประชุมร่วมสานสัมพันธ์ นิติเวชจุฬา

Joint meeting to establish relationships between users / clients from forensic medicine, Chula Alumni,
on December 22, 2015 from 9.00 - 12.00 hrs.