ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society

วิทยาลัยการปกครอง รับการฝึกอบรมและดูงาน

นักศึกษาหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 40 ศึกษาดูงานที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์   วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558