ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society

รูปการประชุม AFSN ที่ประเทศเกาหลีใต้

การประชุมวิชาการนานาชาติ AFSN ครั้งที่ 6 AFSN 2014 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้