ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society

วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 1

วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารนิติเวชศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3