ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society

กิจกรรมเดือนตุลาคม 2557

1.  นิสิตแพทย์ปี 5 ขึ้นศึกษาระหว่างวันที่ 15 - 24  ตุลาคม พ.ศ.2557   (ตารางเรียน)
2.  แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 ขึ้นศึกษาระหว่างวันที่ 6 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2557
3.  คณาจารย์  เภสัชกร  นักวิทยาศาสตร์ และนิสิตปริญญาโท สาขานิติวิทยาศาสตร์  เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ AFSN 2014 ประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่ 12 - 15  ตุลาคม พ.ศ.2557 u-boat replica watches