ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society
คณาจารย์
แพทย์ประจำบ้าน
บุคลากรภาควิชา
นางสาวอภิญญา ทับทิมรัตนา
โทร :
อีเมล์ :
นายกวิน รัศมีไพศาล
โทร :
อีเมล์ :
น.ส.จันทร์เพ็ญ มั่นเสมอ
โทร :
อีเมล์ :
น.ส.ธัญนภัทร์ นกสิรกุลทิพย์
โทร :
อีเมล์ :
น.ส.นริศรา เขตต์กัน
โทร :
อีเมล์ :
นายประทีป มณฑาทิพย์
โทร :
อีเมล์ :
นางวราวรรณ อินทร์จันทร์
โทร :
อีเมล์ :
น.ส.อัญชลี เข็มแก้ว
โทร :
อีเมล์ :
นายสังข์ทอง เติมพันธ์ุ
โทร :
อีเมล์ :
นายอธิภู อนันต์ดำรงรัตน์
โทร :
อีเมล์ :
นางอัจฉรา บุญเลิศ
โทร :
อีเมล์ :
นางทองพูน พาหา
โทร :
อีเมล์ :
นายสุรศักดิ์ สุทัศน์
โทร :
อีเมล์ :
นายเสาร์ ช่างสากล
โทร :
อีเมล์ :
นางกริษา ธรรมชุตินันท์
โทร :
อีเมล์ :
น.ส.ชมพูนุช ธรรมธาดาสกุล
โทร :
อีเมล์ :
นางศรินทิพย์ กรพิพัฒน์
โทร :
อีเมล์ :