ภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Department of Forensic Medicine, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
ฝ่ายนิติเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Department of Forensic Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society
คณาจารย์
แพทย์ประจำบ้าน
บุคลากรภาควิชา
ผศ.นพ.อุดมศักดิ์ หุ่นวิจิตร
โทร :
อีเมล์ : udomsakhoon@hotmail.com
อ.นพ.ธีรโชติ จองสกุล
โทร :
อีเมล์ : tee_jong@hotmail.com
ผศ.นพ.ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์
โทร :
อีเมล์ : tssnat@hotmail.com
อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์
โทร :
อีเมล์ : cunut50@hotmail.com
ผศ.นพ.กรเกียรติ วงศ์ไพศาลสิน
โทร :
อีเมล์ : vkornkiat@gmail.com
อ.นพ.ปองพล ไตรเทพชนะภัย
โทร :
อีเมล์ : pongpon.tr@gmail.com
อ.นพ.กรวิก มีศิลปวิกกัย
โทร :
อีเมล์ :
รศ.นพ.สุพจน์ แจ่มสุวรรณ
โทร :
อีเมล์ : supoj.c@chula.ac.th
โทร :
อีเมล์ :